Privacyverklaring

Op de py76.be website wordt alleen een functionele cookie gezet voor de taalvoorkeur. Volgens de richtlijnen eind 2023 van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is hier geen cookiebanner voor nodig.

Py76 verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon,… Daarnaast registreert Py76 alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven. Indien u gebruik maakt van internetdiensten (bv. hosting,….) wordt eveneens informatie over het gebruik van die diensten bijgehouden (logfiles). Py76 meldt u bij elke opdracht welke cookies zij zal toepassen en zullen voor gebruik voorwerp zijn van een afzonderlijke aanvaarding. Na aanvaarding voorziet Py76 de mogelijkheid om het cookiebeleid te wijzigen en/of de toestemming in te trekken.

Al deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen:
    • om met de klant te communiceren
    • om de klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van Py76
    • om statistische, anonieme informatie te genereren (bv. voor trafiek- en profielanalyse)
    • om problemen en misbruiken te kunnen opsporen

Deze informatie kan door Py76 gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Py76 verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bij registratie van internetdomeinnamen is Py76 verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserverinformatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk via het WHOIS protocol en via sommige websites. Voor zover de aard van deze informatie publiek is, eigen aan de werking van de domeinnaamprocedures en in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan valt deze verwerking volledig buiten de bevoegdheid van Py76 voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie.

Py76 verwijst in haar portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679), worden alle persoonsgegevens waarover Py76 beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Py76 is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door Py76.

Wijzigingen aan de Py76 Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. De meest recente versie – die in voege treedt 30 dagen na publicatie op de website – is steeds terug te vinden op https://py76.be/nl/privacyverklaring.