Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn afgeleid van een template van Feweb. Er zit auteursrecht op, en deze voorwaarden mogen niet gekopieerd worden voor gebruik door een ander bedrijf.

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Py76.

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden, al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelend met  Py76.

De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte, als bijlage bij de overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van Py76. Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant, leverancier of derde uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De meest recente versie is terug te vinden op https://py76.be/nl/algemene-verkoopsvoorwaarden of op eenvoudig verzoek per post te verkrijgen.

Indien er wijzigingen aangebracht worden, treden die in 30 dagen na bekendmaking ervan op de Py76-website en/of aan de klant zelf. Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen – de overeenkomst neemt dan een einde op de 30e dag na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging door de klant.


Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1. De door Py76 gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Prijzen zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. Indien de aanvaarding van de offerte, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Py76 daaraan niet gebonden.  De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins Py76 tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.2. Een overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van een document door de klant, waarin enerzijds een duidelijke projectomschrijving met gedetailleerde prijsopgave werd opgenomen, alsook specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de voorliggende algemene voorwaarden.

Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.


Artikel 3. Gebruikersvoorwaarden

3.1. Verplichtingen en beperkingen van de klant

De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

De klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Py76 en/of klanten van Py76 hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,...

De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Py76 niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

Illegale activiteiten - Het Py76 netwerk en de gehuurde infrastructuur mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via een om het even welke hostingdienst aangeboden door Py76. Als Py76 dergelijke praktijken vaststelt, zal het overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie. De bevoegde instanties zullen eveneens onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

Auteursrechterlijk beschermd materiaal - Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,... zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van Py76, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij dezelfde maatregelen worden genomen. In geval de klant materiaal op de door Py76 ontwikkelde website plaatst of aan Py76 aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz…).

X-rated content - Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door Py76. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties.
Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal.

Spam – UCE (Unsolicited Commerce Email) – Het verzenden van massa e-mail via een Py76 server of een e-mailadres dat beheerd wordt via een Py76 server is ten strengste verboden.
Klanten zijn eveneens strafbaar als massa e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op Py76 servers.
Bij vaststelling van activiteiten ingaand tegen deze regels zal het betrokken account onmiddellijk worden afgesloten.

Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van Py76 als van derden. Het is bijgevolg ten strengste verboden om:
    • Gebruik te maken van de Py76 servers voor de verspreiding van software met als enig doel schade te berokkenen aan derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden diensten te beschadigen.
    • Denial-of-service attacks te lanceren op Py76 servers of gebruik te maken van Py76 servers voor het lanceren van DoS attacks op andere servers.
    • Software, scripts of andere inhoud aan te bieden die een dermate hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben, waaronder bijvoorbeeld CPU-gebruik, geheugengebruik, netwerkbronnen, ... Bij dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen voor bijkomende diensten op basis van de verbruikte diensten, hetzij het verbruik terug te dringen naar aanvaardbare normen of over te schakelen naar een andere hosting dienst. Indien niet ingegaan wordt op één van de aangeboden alternatieven, zal de betrokken hosting account afgesloten worden zonder verdere verwittiging. Py76 bepaalt zelf wat valt onder een aanvaardbaar gebruik van serverbronnen.
    • Poortscans te lanceren op Py76 servers tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is door Py76 zelf, bijvoorbeeld in het kader van een security audit van een server.
    • De diensten te gebruiken om  e-mail adreslijsten aan te leggen met als doel het verzenden van massa e-mails.
    • De diensten te gebruiken om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van Py76

Klachten en overtredingen - Klachten of vastgestelde overtredingen van derden kunnen per e-mail gemeld worden. Py76 zal bij een vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere van de volgende acties:
    • de dienstverlening naar de betrokken klant voor onbepaalde tijd stopzetten;
    • de dienstverlening naar de betrokken klant definitief beëindigen;
    • additionele kosten en boetes aanrekenen;
    • de betreffende inhoud verwijderen;
    • alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.

3.2. Specifieke diensten

Voor de hierna vermelde diensten garandeert Py76 een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden mogelijkerwijs niet onder de controle van Py76 vallen.

Domeinregistratie - De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. Py76 biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is. Voor wat de .be-domeinnamen betreft verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS vzw (hier bijgevoegd indien relevant en/of te raadplegen op de website www.dns.be).

Hosting/e-mail/ beveiliging – Py76 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen. Py76 voorziet een up-to-date veilige omgeving voor deze diensten, met onder meer gebruik makend van een firewall en in bepaalde gevallen van SSL of een beveiligde omgeving.

Backups – Py76 houdt backups bij van de data op de website. Indien nodig kan hiermee een vorige versie van de website worden hersteld. Wijzigingen sindsdien gedaan, bent u dan kwijt. Py76 kan niet terug gaan naar willekeurige momenten.

De website mag niet gebruikt worden voor het versturen van spam. Py76 neemt maatregelen tegen spam. Py76 stelt geen mailserver ter beschikking, maar kan wel assisteren met het verbinden van de website met een mailserver. In geval van overmatig veel mail die bedoeld of onbedoeld door de website wordt verstuurd, kan Py76 de verbinding met de mailserver verbreken.

Als Py76 de hosting verzorgt, bent u gebonden aan de quota die door het hostingplatform worden opgelegd. Quota zijn onder andere, maar niet beperkt tot, CPU-gebruik, geheugengebruik, schijfruimte en verkeer. Als de website een van deze quota overschrijdt of dreigt te overschrijden kunnen wij genoodzaakt zijn om snel de hosting aan te passen. Hogere hostingkosting zijn hierbij voor uw rekening. Waar mogelijk doen we dit in onderling overleg.

3.3. Eigendomsbepaling

De klant blijft ten allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, foto’s, enz.). Bij beëindiging van de samenwerking wordt dit materiaal (ev. in gewijzigde vorm, indien dit noodzakelijk was voor de realisatie van het project) terug aan de klant bezorgd.

Py76 werkt zoveel mogelijk met open source en vrije software en draagt daaraan bij. Code die wij in het kader van uw opdracht schrijven en die algemeen nut heeft, proberen wij bij te dragen aan de gebruikte programma's (met name Plone), of in nieuwe open source pakketten uit te brengen die door anderen gebruikt mogen worden middels een vrije software licentie, met name de GNU General Public License, BSD License, of Zope Public License. Het copyright van deze code ligt bij Py76 of haar medewerkers of de partijen aan wie Py76 het copyright overdraagt, met name de Plone Foundation.

Voor code die specifiek voor uw project geschreven wordt, ligt het copyright by Py76 en bij u. U mag de code gebruiken, wijzigen en publiceren, ook na beëindiging van de samenwerking.

Bij beëindiging van de samenwerking kunnen wij u, indien gewenst, een kopie geven van de specifiek voor u gemaakte code, de configuratie, en de databases en bestanden met de inhoud van uw website.

Artikel 4. Termijnen en meerwerk

4.1. De door Py76 opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief.  Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer Py76, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Py76 het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

4.2. Meerwerk - Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Py76. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Py76 worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:
a) uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;
b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Py76 kenbaar zijn gemaakt;
c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Py76 in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Py76 weinig of geen invloed kan uitoefenen;
d) tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

Voorschot - Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 10% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd.

Oplevering - In de overeenkomst kunnen specifieke deeltijdse opleveringsmomenten worden voorzien. De klant moet uitdrukkelijk toestemming geven om de website (geheel of gedeeltelijk) online te plaatsen.

Prijsherzieningsclausule - Een herziening van de prijs aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden.

Termijn van betaling - Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste dertig dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Py76 kenbaar gemaakt te worden.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.  Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten.  Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Eigendomsvoorbehoud - Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt Py76 het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De klant verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten ten voordele van derden beslag zou komen leggen.

Uitdrukkelijk ontbindend beding - Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat Py76 niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment.
Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan Py76, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de klant via een eenvoudig aangetekend schrijven.

Artikel 6. Privacy policy – bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Py76 verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon,… Daarnaast registreert Py76 alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven. Indien u gebruik maakt van internetdiensten (bv. hosting,….) wordt eveneens informatie over het gebruik van die diensten bijgehouden (logfiles). Op de py76.be website worden geen cookies gezet. Py76 meldt u bij elke opdracht welke cookies zij zal toepassen en zullen voor gebruik voorwerp zijn van een afzonderlijke aanvaarding. Na aanvaarding voorziet Py76 de mogelijkheid om het cookiebeleid te wijzigen en/of de toestemming in te trekken.

Al deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen:
    • om met de klant te communiceren
    • om de klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van Py76
    • om statistische, anonieme informatie te genereren (bv. voor trafiek- en profielanalyse)
    • om problemen en misbruiken te kunnen opsporen

Deze informatie kan door Py76 gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Py76 verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bij registratie van internetdomeinnamen is Py76 verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserverinformatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk via het WHOIS protocol en via sommige websites. Voor zover de aard van deze informatie publiek is, eigen aan de werking van de domeinnaamprocedures en in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan valt deze verwerking volledig buiten de bevoegdheid van Py76 voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie.

Py76 verwijst in haar portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679), worden alle persoonsgegevens waarover Py76 beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Py76 is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door Py76.

Wijzigingen aan de Py76 Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. De meest recente versie – die in voege treedt 30 dagen na publicatie op de website – is steeds terug te vinden op https://py76.be/nl/privacyverklaring.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1. Aansprakelijkheid

Py76 is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Py76 blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart Py76 voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Py76 geen aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Py76 kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Py76 ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door Py76 zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers (bv. via CMS).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Py76 is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Py76 biedt de websites uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze online te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. Py76 kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Py76 is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Py76 oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Py76 de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Py76 en de eigenaars van deze sites.

7.2. Bewijs - Zowel Py76 als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

7.3. Klachten - Klachten over de geleverde diensten en producten dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan Py76 Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

7.4. Licenties en externe kosten - Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de klant. De informatie die Py76 hierover verstrekt is louter indicatief.

7.5. Toepasselijkheid - Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Py76 en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Py76.

7.6. Bewijs en toepasselijk recht - Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.